IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Regulamin

IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie” organizowanej w dniach 27-29 listopada 2018 r. w Lublinie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie” zwanej dalej Konferencją określa kwestie dotyczące uczestnictwa w Konferencji.
 2. Konferencja jest przedsięwzięciem cyklicznym odbywającym się co dwa lata w Lublinie.
 3. Organizatorami Konferencji są: Zakład Genetyki Klinicznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z siedzibą przy ul. Radziwiłłowskiej 11 w Lublinie, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z siedzibą przy ul.  Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie oraz Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie zwani dalej Organizatorami.
 4. Głównym Organizatorem Konferencji jest Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany dalej Głównym Organizatorem.
 5. Poza wskazanymi w ust. 3 Organizatorami w organizacji Konferencji biorą udział współorganizatorzy, których wykaz dostępny jest na stronie www.genom.umlub.pl
 6. Organizatorzy Konferencji decydują/ zastrzegają sobie prawo do decyzji o Instytucjach Współorganizujących Konferencję.
 7. Status sponsora Konferencji przyznają wyłącznie Organizatorzy/Główny Organizator.
 8. Głównym celem Konferencji jest popularyzacja nauki i działalności kulturalno-artystycznej wśród wszystkich osób, którzy przybędą do Lublina, aby wziąć udział Konferencji.
 9. Przewodniczący Konferencji to osoba zgłaszająca formę popularyzacji nauki i/ lub działalności kulturalno-artystycznej zaakceptowaną przez Organizatorów/Głównego Organizatora i odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie projektu.
 10. Uczestnik Konferencji to każda osoba znajdująca się w czasie trwania Konferencji w budynkach organizatorów, współorganizatorów, partnerów lub na terenach, gdzie odbywają się wydarzenia związane z Konferencją.
 11. Miejsce organizacji Konferencji oznacza budynek organizatorów, współorganizatorów, partnerów lub tereny, gdzie odbywa się Konferencja.
 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników w czasie trwania Konferencji ani za treści przedstawiane w czasie Konferencji.
 13. Udział w Konferencji oznacza jednocześnie bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 

 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. W Konferencji mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.
 3. Udział w warsztatach prowadzonych w ramach Konferencji może być ograniczony przez limit miejsc.
 4. Udział w Konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji przez uczestnika na stronie internetowej Konferencji, a informacja o tym widnieje na stronie Konferencji (www.genom.umlub.pl)
 5. Zasady rezerwacji udziału w warsztatach prowadzonych w ramach Konferencji znajdują się na stronie Konferencji pod adresem www.genom.pollub.pl.
 6. W związku z rejestracją w Konferencji pobierane są od osób dokonujących rejestracji dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, informacja o instytucji, którą osoba reprezentuje (np. szkoła, uczelnia, instytut naukowy). W przypadku chęci otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji konieczne jest przekazanie również daty urodzenia.
 7. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazywane są przez osobę zgłaszającą dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rejestracji i udziału w Konferencji.
 8. Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Politechnika Lubelska w zakresie organizacji Konferencji oraz przetwarzania danych jego uczestników posiadają status współadministratorów i jako współadministartorzy zbioru danych osobowych informują, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w Konferencji oraz jego organizacji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w Konferencji, czyli 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 9. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Główny Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji Konferencji, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu Konferencji, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konferencji, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa –żądać ograniczenia przetwarzania danych, lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.
 10. Organizatorzy Konferencji jako administratorzy danych wyznaczyli osoby nadzorujące obszar przetwarzania danych osobowych, z którymi można skontaktować się pod wskazanymi adresami kontaktowi, natomiast Główny Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem: genom@umlub.pl.
 11. Osoby małoletnie uczestniczą w Konferencji na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które w danej chwili sprawują nad nimi opiekę.
 12. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody jakie poniosą organizatorzy w wyniku celowych jego działań.
 13. W przypadku stwierdzenia strat organizatorzy stworzą stosowną dokumentację wraz z kosztorysem napraw, następnie dokonają napraw w oparciu o kosztorys, którego kopię uprzednio prześle na adres uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany pokryć koszty strat w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. W sytuacji odmowy pokrycia kosztów przez uczestnika sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 14. W trakcie Konferencji zakazuje się bez zezwolenia organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 15. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych.
 16. Na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania przez uczestników broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i innych niebezpiecznych materiałów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych środków i substancji tego typu.
 17. Na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja obowiązuje zakaz:
  • wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych środków i substancji będących przedmiotem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485);
  • wstępu dla osób zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników albo porządku publicznego;
  • wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny oraz urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego dostępu;
  • wchodzenia do pomieszczeń służbowych, miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności/uczestników.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia każdego uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu (postanowienia od pkt. 11 do pkt. 14), zasady bezpieczeństwa publicznego, zasad kultury osobistej lub przeszkadza innym uczestnikom Konferencji w udziale i odbiorze treści konferencyjnych.
 19. Udział w Konferencji oznacza jednoznaczne udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatorów Konferencji. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.
 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, jakie poniósł uczestnik (utratę lub uszkodzenie sprzętu, odzieży czy innych przedmiotów należących do uczestnika).
 21. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia, Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie Konferencji powinny:
  • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe i postępować zgodnie z ich poleceniami;
  • unikać paniki;
  • w sposób spokojny opuścić teren Konferencji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz programie Konferencji bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie będą umieszczone na stronie Konferencji.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.genom.umlub.pl.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

Regulamin został opublikowany w dniu 25 czerwca 2018 r.

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."